Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lezen & downloaden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van de vereniging
Vee & Logistiek Nederland, die optreedt in zijn hoedanigheid van verkoper of
optreedt als gemachtigde of lasthebber van verkoper. Onder Veehandelaar
wordt ook begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeel
en van personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld;
b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee koopt;
c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop en
verkoop van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden,
geiten, varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze
(landbouw) huisdieren;
d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigen
naam, dieren verkoopt;
e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf of
namens een ander vee verkoopt aan Veehandelaar of diens Afnemer;
f. Protocol: een door het bestuur van VLN vastgesteld set van regels en
afspraken betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken op
het vlak van diergezondheid zoals dierziekten;
g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de Stichting
Vervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW),
www.vervoeradres.nl;
h. VLN: de vereniging Vee & Logistiek Nederland, gevestigd te Den Haag aan de
Benoordenhoutseweg 46;
i. Keuringsinstantie: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en daarnaast elke
overheids-, branche-, publiekrechtelijke of particuliere organisatie in Nederland of
in het buitenland die (mede) tot taak heeft (landbouw)huisdieren, te keuren met
het oog op geschiktheid van die (landbouw)huisdieren voor bepaalde doeleinden
zoals vervoer, consumptie, sport, fokprogramma’s enzovoort.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaar
tot levering van dieren van welke aard ook aan haar Afnemer, met inbegrip van
daaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten tot het
verrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de Veehandelaar slechts
bindend, indien de Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer en Opdrachtgever zijn niet van
toepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderen
zoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemene
voorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze verkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berusten
bij VLN. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid sub
a is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van VLN ontheffing verlenen.
1.7 Degene die deze verkoopvoorwaarden zonder toestemming
van VLN gebruikt, verbeurt aan VLN een boete van € 10.000,-
onverminderd de rechten van VLN op vergoeding van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en adviezen van de Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerd
op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht.
Ter keuze van Veehandelaar zijn de prijzen in- of exclusief omzetbelasting. De
opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren.
Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen, na de aanbieding, maar voor de
levering wordt verhoogd, heeft de Veehandelaar het recht die verhogingen in redelijkheid door te berekenen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van in-
of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover buitenlandse valuta.
2.3 Afnemer stelt de keuringsgegevens alsmede de weeggegevens per kilogram levend
of geslacht gewicht ter beschikking aan Veehandelaar en diens Opdrachtgever.
2.4 Dieren beschikken uitsluitend over de overeengekomen eigenschappen dan wel de
eigenschappen die nodig zijn voor de overeengekomen gebruiksdoeleinden.
2.5 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren.
Afnemer is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijn
hoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren van anderen betrekt.
De dieren waaronder hun eventuele ziekten of afwijkingen zijn Veehandelaar in
beginsel onbekend.
2.6 Behoudens voor zover Veehandelaar ter zake een expliciete en specifiek
omschreven schriftelijke garantie heeft gegeven voor een specifieke periode,
staat Veehandelaar op geen enkele wijze in voor de gezondheidsstatussen van de
door of via hem geleverde dieren en van de bedrijven waarvan deze afkomstig
zijn.
2.7 Behoudens voor zover uit een garantie als bedoeld in zesde lid expliciet anders
voortvloeit, kan Afnemer aan enige wijziging in gezondheidsstatus(sen) – of het
verval hiervan – geen rechten ontlenen. Veehandelaar is aldus niet in staat alle
voor Afnemer mogelijk relevante informatie aan Afnemer te verschaffen en
Afnemer is zich daarvan bewust.

Artikel 3 – Levering en risico-overgang

3.1 De plaats van aflevering is de plaats alwaar de dieren waarop de overeenkomst
betrekking heeft, zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden,
tenzij de Veehandelaar een ander adres heeft aangegeven.
3.2 Afnemer is gehouden de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip af
te halen op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Afnemer niet of niet
tijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, afneemt, is Afnemer
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is
Afnemer gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geleden
schade, waaronder – doch niet uitsluitend – de kosten van stalling en voer, te
voldoen vermeerderd met de uren die Veehandelaar hieraan besteedt, een en
ander met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
3.3 Afnemer heeft de plicht bij afgifte grondig en deskundig te
(laten) onderzoeken of de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst:
de in ontvangstname door Afnemer impliceert tevens dat Veehandelaar en
Opdrachtgever aan hun verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst
hebben voldaan: voor vorderingen uit hoofde van zichtbare gebreken verleent
Afnemer finale kwijting aan Veehandelaar alsmede diens Opdrachtgever tenzij
Afnemer schriftelijk een voorbehoud heeft gemaakt.
3.4 Indien partijen prijzen per dier of per kilo levend gewicht zijn
overeengekomen, is het aantal door Veehandelaar in rekening gebrachte
dieren of kilo’s bindend tenzij Afnemer binnen vier uren na de levering een
gespecificeerde opgave verstrekt van het aantal niet geleverde dieren of
kilo’s en tevens Veehandelaar in staat stelt de berekening van Afnemer te
(doen) controleren.
3.5 Veehandelaar is gerechtigd een bestelling in gedeelten uit te leveren.
3.6 Het risico voor te leveren dieren gaat over op Afnemer op het tijdstip van
afgifte op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering. Het
afgiftetijdstip is het moment waarop het dier de laadklep heeft verlaten of
zoveel eerder als Afnemer of diens vervoerder eerder de dieren onder hun
hoede hebben gekregen. Het risico wordt geacht op Afnemer over te gaan
op het overeengekomen tijdstip van aflevering, indien Veehandelaar of
Opdrachtgever de dieren op de overeengekomen tijd en plaats gereed
heeft voor afgifte.
3.7 Bij verkoop van dieren bestemd voor de slacht, export of een ander doel waarbij de
keuringsinstantie de dieren keurt, draagt Afnemer het risico waaronder het risico dat
de keuringsinstantie de dieren niet of niet volledig goedkeurt tenzij vast staat dat dit
niet-goedkeuren is te wijten aan de Leverancier van Veehandelaar. Afnemer is dan
gehouden eventuele schade niet op Veehandelaar maar direct op Leverancier te
verhalen; Veehandelaar verleent daaraan zo nodig medewerking.

Artikel 4 – Transport

4.1 Afnemer draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering van
de aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.

4.2 Afnemer is steeds de organisator of vervoerder in de zin van de EG-
Transportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde zorg voor de voor

het transport noodzakelijke gegevens en documenten.
4.3 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of Opdrachtgever zorg draagt voor
het vervoer van dieren, zijn op dat vervoer de AVVC aanvullend van toepassing:
artikel 11 AVVC alsmede overige bepalingen die afwijken van deze algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing. Tijdens de duur van het transport ontstane
of ten gevolge van het transport ontstane schade komt ten laste van Afnemer.
Afnemer draagt zorg voor een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering met
voldoende dekking.
4.4 Indien Afnemer bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaar
toebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar,
vrijwaart Afnemer Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar, Afnemer of
derden onder andere ten gevolge van gebreken aan die zaken of fouten van
Veehandelaar, mochten lijden.
4.5 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een
gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid uit voor
schade die tijdens of ten gevolge van dat transport is ontstaan.
Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid uit voor tijdens het transport
ontstane schade waaronder gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren,
dood van dieren alsmede beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden.
Artikel 8 is van toepassing.
4.6 Indien Afnemer juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan zijn,
is Leverancier de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, is
Afnemer gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Leverancier aan te
spreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar. Indien
vaststaat dat Veehandelaar de organisator of vervoerder is, vrijwaart Afnemer
Veehandelaar – behoudens opzet of grove roekeloosheid van Veehandelaar –
voor alle schade en aanspraken zoals boetes en heffingen die derden, waaronder
de overheid.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden bij levering doch
uiterlijk binnen veertien dagen na de levering. Veehandelaar bepaalt de wijze van
betaling.
5.2 Elke verrekenings- of opschortingsbevoegdheid van Afnemer jegens Veehandelaar
wordt uitgesloten. Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd tot verrekening met
vorderingen van Afnemer op Veehandelaar, ongeacht de aard of opeisbaarheid
daarvan.
5.3 Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren
dieren, te verrichten werkzaamheden en wegingskosten, keurgelden of heffingen
anderszins.
5.4 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij in
verzuim en heeft Veehandelaar het recht om vanaf de vervaldag aan Afnemer,
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, rente in rekening te brengen van
tenminste 1% per maand of gedeelte daarvan, tot aan de datum van algehele
voldoening.
5.5 Alle in redelijkheid gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten met betrekking tot de inning van vorderingen, zijn volledig voor rekening
van Afnemer.
5.6 De buitengerechtelijke kosten zijn ten minste gelijk aan 15% van het openstaande
bedrag, met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaar
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhinderd.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen
in het vermelde in het eerste lid, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden, transportverboden, dierziektencrises en
naar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen zoals handels- en
vervoersbeperkingen, brand, ziekte van Veehandelaar of bij Veehandelaar
werkzame personen en andere storingen in het bedrijf van Veehandelaar of dat
van de Opdrachtgever of leveranciers van Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om de
termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de
overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Indien de
overmacht nadat dertig dagen zijn verstreken nog voortduurt, heeft ook Afnemer
het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden is Veehandelaar niet gehouden tot voldoening van enige
schadevergoeding met dien verstande dat Veehandelaar gehouden kan zijn een
voordeel dat Veehandelaar ten gevolge van de overmacht mocht hebben genoten
aan Afnemer te vergoeden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na aflevering blijven de geleverde dieren eigendom van Veehandelaar of
Opdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens
Veehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer en
Veehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.2 Na aflevering blijven de geleverde dieren die zijn bestemd voor de slacht, ook als
zij reeds zijn verwerkt tot helften van karkassen, eigendom van Veehandelaar of
Opdrachtgever totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens
Veehandelaar of Opdrachtgever voortvloeiende uit alle tussen de Afnemer en
Veehandelaar of Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
7.3 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Veehandelaar mee te werken aan de
vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Afnemer uit hoofde van
doorlevering van dieren op diens afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
7.4 Afnemer is verplicht tot een dusdanige administratie en stalling van de aan
Veehandelaar in eigendom toebehorende dieren opdat die dieren herkenbaar zijn
als eigendommen van Veehandelaar.
7.5 Afnemer is verplicht de dieren in een goede conditie te houden en te voorzien van
goede medische zorg, voeding en stalling opdat die dieren hun waarde behouden
zoals een zorgvuldig schuldenaar.
7.6 Het bezwaren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren is niet
toegestaan zolang de opschortende voorwaarde genoemd in het eerste
respectievelijk tweede lid van dit artikel niet is ingetreden.
7.7 Afnemer is verplicht om op eerste verzoek aan Veehandelaar volledige
medewerking te verlenen, teneinde Veehandelaar in de gelegenheid te stellen de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde dieren te inspecteren en/of bij hem terug
te halen. Veehandelaar heeft te allen tijde toegang tot deze dieren en karkassen:
Afnemer geeft toestemming aan Veehandelaar om alle ruimten te betreden waarin
deze dieren en karkassen zich kunnen bevinden inclusief het recht zichzelf zo
nodig hiertoe toegang te verschaffen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Veehandelaar sluit aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of
aan geleverde dieren of verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulks
toestaat en behoudens grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar,
uitdrukkelijk uit. Afnemer en Opdrachtgever zijn ermee bekend dat Veehandelaar
uitsluitend handelt als tussenpersoon en dus geen aansprakelijkheid voor dieren
kan aanvaarden die hij van elders heeft betrokken en wier voorgeschiedenis hem
onbekend is behoudens hetgeen aan hem is gebleken uit de aan hem verstrekte documentatie.
8.2 Veehandelaar aanvaardt in het bijzonder geen
aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in of ten gevolge van door
Veehandelaar, derden of Afnemer ter beschikking gestelde gegevens en
informatie.
8.3 Veehandelaar is – behoudens opzet of grove roekeloosheid – in geen geval
aansprakelijk voor de gezondheidsstatussen van geleverde dieren en voor
wijzigingen die in deze statussen op welk moment dan ook mochten optreden of
het verval hiervan. Evenmin is Veehandelaar aansprakelijk voor de veterinaire
status of anderszins voor de overeenkomst en aansprakelijkheid relevante status
en beperkingen van de bedrijven waarvan de geleverde dieren afkomstig zijn en
voor wijzigingen die in deze statussen op welk moment dan ook mochten
optreden of het verval hiervan.
8.4 Veehandelaar is – behoudens opzet of grove roekeloosheid – niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van besmettelijke veeziekten waarbij geleverde
dieren zijn betrokken of medeveroorzaker zijn, schadelijke erfelijke
eigenschappen en tegenvallende productiviteit van geleverde dieren.
8.5 Door Veehandelaar in het kader van met de Afnemer te sluiten of gesloten
overeenkomsten verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot
aansprakelijkheid van Veehandelaar.
8.6 Veehandelaar is niet aansprakelijk voor schade, ook al mocht de oorzaak van die
schade eerder zijn ontstaan, indien na het tijdstip waarop het risico is overgegaan
a. de dieren niet goed en conform ten minste de daarvoor geldende voorschriften
van overheidswege zijn onderhouden of gehouden;
b. de dieren aan gevaren zoals ziekten, zijn blootgesteld;
c. de dieren voor andere doeleinden zijn gebruikt of te zwaar zijn belast;
d. de dieren zijn verwerkt.
8.7 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder
ook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Afnemer, boetes of
heffingen anderszins of derden.
8.8 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalniettemin
vaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren.
Als de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Veehandelaar
vaststaat, wordt – onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van de
koopsom – de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom
die voor dat dier of de betreffende dieren in het kader van die opdracht, in
rekening is gebracht.
8.9 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na de
dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend
kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Reclames en gebreken

9.1 Reclames over onjuistheden in facturen van Veehandelaar of over verrichte
werkzaamheden dienen schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld binnen acht
dagen na de factuurdatum. Facturen opgesteld door Afnemer of derden en
bestemd voor Veehandelaar behoeven schriftelijke instemming vanVeehandelaar.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
9.2 Zichtbare gebreken aan dieren waarbij een voorbehoud is gemaakt in de zin van

artikel 3.3 dienen binnen twee werkdagen na de levering bij
Veehandelaar schriftelijk te worden gemeld.

9.3 Niet zichtbare gebreken dienen terstond nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze
konden worden ontdekt, doch uiterlijk binnen acht dagen na de levering, schriftelijk
te worden gemeld bij Veehandelaar. Bij protocol kan van de in de eerste volzin
bedoelde termijnen worden afgeweken.
9.4 Gebreken worden geacht ten tijde van de levering zichtbaar te zijn tenzij Afnemer
sluitend bewijs levert dat het gebrek reeds bestond ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 kunnen Afnemer en
Veehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te wijzen
die een voor partijen bindend oordeel uitspreekt over:
a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;
b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;
c. de omvang van de schade;
d. de bijdrageplicht van Afnemer en Veehandelaar in de vergoeding van de
schade.
9.5 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziekten
of een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door de VLN
vastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocol
handelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijden
ten gevolge van het gebrek.
9.6 Afnemer stelt Veehandelaar in de gelegenheid een klacht behoorlijk te onderzoeken
of te doen onderzoeken bij gebreke waarvan de aanspraken van Afnemer vervallen.
9.7 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gestelde
termijnen vervalt elke aanspraak jegens Veehandelaar waaronder ook het recht
op reclame. Dit recht vervalt tevens indien de door Veehandelaar geleverde
dieren zijn verwerkt.

Artikel – 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen,
die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor
gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van
betaling van Afnemer of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is
Veehandelaar, onverminderd het bepaalde in het derde lid, gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te
ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst,
alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Indien Afnemer in verzuim is geraakt, is Veehandelaar bevoegd tot uitoefening
van de rechten die de wet hem toekent zoals ontbinding van de overeenkomst,
recht op teruggave van de geleverde dieren, een en ander onverminderd de
plicht van Afnemer om Veehandelaar schadeloos te stellen en ook de gederfde
winst van Veehandelaar te vergoeden. Veehandelaar is gerechtigd de in het kader
van de overeenkomst geleverde of nog uit te leveren dieren te gelde maken.
Artikel 11 – Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht tot
aankoop bedingen:
Indien Opdrachtgever tevens Afnemer is van Veehandelaar gelden de volgende

a. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om de
opdracht van Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat.
b. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van de
artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordtuitgesloten.
c. Naast de koopprijs is Opdrachtgever aan Veehandelaar een vergoeding
verschuldigd voor diens agro-dienstverlenende werkzaamheden.
d. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijke
instemming van Veehandelaar.
Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden VLN: conflictregel
12.1 Indien Afnemer de inkoopvoorwaarden van VLN hanteert, zijn tussen partijen die
verkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
a. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is,
indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweede
en derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoals
Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van
eindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de andere
partij zelf;
b. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positie
komt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoals
medewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten van
de benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te verhalen
op de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin van
de producent van vee of Afnemer in de zin van eindgebruiker;
12.2 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde een
minnelijke regeling te beproeven.
12.3 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar te
informeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relaties
van partijen, te ondernemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en arbitraal beding

13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen de
veehandel geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige het
Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt de
overeenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillen
die voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aan
arbitrage conform de door de Stichting voor Veearbitrage daartoe vastgestelde
reglementen. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor
Veearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d (4191 GW)
te Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VEEHANDEL

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 a. Veehandelaar: de gebruiker van deze voorwaarden en lid van de vereniging Vee
& Logistiek Nederland, die optreedt in zijn hoedanigheid van inkoper of optreedt
als gemachtigde of lasthebber van inkoper. Onder Veehandelaar wordt ook
begrepen het bedrijf van Veehandelaar waaronder diens personeel en van
personen, die door Veehandelaar in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld;
b. Afnemer: degene die voor zichzelf of namens een ander vee van Veehandelaar
koopt;
c. Overeenkomst: overeenkomst betreffende de dienstverlening bij koop en verkoop
van (landbouw)huisdieren waaronder ten minste begrepen paarden, geiten,
varkens, runderen en schapen en/of koop en verkoop van deze (landbouw)
huisdieren;
d. Opdrachtgever: degene in wiens opdracht de Veehandelaar, al dan niet op eigen
naam, dieren inkoopt;
e. Leverancier: de producent van vee en de niet-producent die voor zichzelf of
namens een ander vee verkoopt;
f. Protocol: een door het bestuur van VLN vastgestelde set van regels en afspraken
betreffende de door betrokkenen te volgen werkwijze bij gebreken op het vlak
van diergezondheid zoals dierziekten;
g. AVVC: Algemene Veevervoerscondities uitgegeven door de Stichting
Vervoeradres, gevestigd te ’s-Gravenhage aan het Statenplein 2 (2582 EW),
www.vervoeradres.nl;
h. VLN: de vereniging Vee & Logistiek Nederland, gevestigd te Den Haag aan de
Benoordenhoutseweg 46 (www.vee-logistiek.nl);
i. Keuringsinstantie: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en daarnaast elke
overheids-, branche-, publiekrechtelijke of particuliere organisatie in Nederland of
in het buitenland die (mede) tot taak heeft (landbouw)huisdieren, te keuren met
het oog op geschiktheid van die (landbouw)huisdieren voor bepaalde doeleinden
zoals vervoer, consumptie, sport, fokprogramma’s enzovoort.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Veehandelaar
strekkende tot aankoop van dieren van welke aard van zijn Leverancier, met
inbegrip van daaraan verbonden service en adviezen, alsmede op overeenkomsten
tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Veehandelaar slechts
bindend, indien de Veehandelaar uitdrukkelijk schriftelijk daarmee instemt.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van Leverancier en van Opdrachtgever zijn niet
van toepassing.
1.5 Behoudens het bepaalde in het zesde lid kunnen naast Veehandelaar ook anderen
zoals Opdrachtgever in een voorkomend geval een beroep doen op deze algemene
voorwaarden.
1.6 Alle rechten op deze inkoopvoorwaarden waaronder het gebruiksrecht berusten bij
VLN. Gebruik door anderen dan de Veehandelaren bedoeld in het eerste lid sub a
is verboden. Van dit verbod kan het bestuur van VLN ontheffing verlenen. Degene
die deze inkoopvoorwaarden zonder toestemming van VLN gebruikt, verbeurt aan
VLN een boete van € 10.000,- onverminderd de rechten van VLN op vergoeding
van kosten en schade.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en biedingen

2.1 Alle biedingen en adviezen van Veehandelaar zijn vrijblijvend en gebaseerd op de
bij de aanvraag door Leverancier of Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 De prijzen gelden per dier, per kilo levend gewicht of per kilo geslacht gewicht. Ter
keuze van Veehandelaar zijn de prijzen in- of exclusief omzetbelasting. De
opgegeven prijs is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Veehandelaar
opgegeven prijs en andere kostenfactoren. Wanneer één of meer van deze
kostenfactoren, na de aanbieding, maar voor de levering stijgt, heeft de
Veehandelaar het recht die verhogingen in redelijkheid door te berekenen en de
(netto)inkoopprijs te verlagen. Onder meer kan dit gebeuren bij wijziging van in- of
uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover
buitenlandse valuta.
2.3 Leverancier stelt voorafgaand aan of uiterlijk tijdens het sluiten van de
overeenkomst, Veehandelaar en diens Opdrachtgever in kennis van de meest
recente veterinaire positie van de te leveren dieren, waaronder gegevens omtrent
keuringen, drachtigheidsstatus, weging en inentingen alsmede veterinaire
rapportages en veterinaire historie en daarnaast relevante gegevens over de
bedrijven en locaties zoals het oorsprongsbedrijf waar die dieren hebben verbleven
zoals certificaten en gezondheidsverklaringen van die bedrijven.
2.4 Veehandelaar spant zich naar beste vermogen in de overeenkomst uit te voeren.
Leverancier is ermee bekend dat Veehandelaar uitsluitend handelt in zijn
hoedanigheid van tussenpersoon die de verkochte dieren doorlevert aan anderen.
Veehandelaar is aldus niet in staat alle voor Leverancier mogelijk relevante
informatie aan Leverancier te verschaffen en Leverancier is zich daarvan bewust.

Artikel 3 – Levering en risico-overgang

3.1 De plaats van aflevering is het adres dat de Veehandelaar heeft aangegeven.
3.2 Leverancier is verplicht de dieren op het door Veehandelaar aangegeven tijdstip af
te leveren op de overeengekomen plaats van aflevering. Indien Leverancier niet of
niet tijdig alle dieren waarop de overeenkomst betrekking heeft, levert, is
Leverancier zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
Veehandelaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast is
Leverancier gehouden de door Veehandelaar of diens Opdrachtgever geleden
schade, waaronder– doch niet uitsluitend – de kosten van door de Veehandelaar
georganiseerd transport, stalling en voer, te voldoen vermeerderd met de uren die
Veehandelaar hieraan besteedt, een en ander met een minimum van € 100,-
exclusief omzetbelasting.
3.3 Het eigendom en het risico van de te leveren dieren gaat over op Veehandelaar of
diens Opdrachtgever op het tijdstip dat de dieren de laadklep verlaten hebben,
behoudens het bepaalde in onder meer artikel 7 lid 1 en artikel 9.
3.4 Bij inkoop van dieren bestemd voor de slacht, export of een ander doel waarbij
keuringsinstantie de dieren keurt, draagt Leverancier het risico dat de
keuringsinstantie de dieren niet goedkeurt. Alsdan is Leverancier van rechtswege
in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Artikel 10.3
is van toepassing.

Artikel 4 – Transport

4.1 Leverancier draagt zorg voor het vervoer van de dieren en voldoende verzekering
van de aansprakelijkheid in de ruimste zin des woords.
4.2 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar of
Opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer van dieren, zijn op dat
vervoer de AVVC aanvullend van toepassing: artikel 11 AVVC alsmede overige
bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
Tijdens de duur van het transport ontstane schade komt ten laste van Leverancier.
Leverancier draagt zorg voor voldoende verzekering van het vervoer, waaronder
een vracht- en aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
4.3 Indien Leverancier bij dat vervoer gebruik maakt van aan Veehandelaar
toebehorende zaken zoals veetransportmiddelen of diensten van Veehandelaar,
vrijwaart Leverancier Veehandelaar voor alle schade die Veehandelaar,
Leverancier, Opdrachtgever of derden onder andere ten gevolge van gebreken aan
die zaken of fouten van Veehandelaar, mochten lijden.
4.4 Indien is overeengekomen dat Veehandelaar zorg draagt voor het transport of een
gedeelte daarvan, sluit Veehandelaar alle aansprakelijkheid voor schade die tijdens
dat transport is ontstaan uit. Veehandelaar sluit in het bijzonder aansprakelijkheid
uit voor tijdens of ten gevolge van het transport ontstane schade waaronder
gebreken aan dieren, besmetting van of door dieren, dood van dieren alsmede
beschadiging van eigendommen van Afnemer of derden. Artikel 8 is van
toepassing.
4.5 Behoudens tegenbewijs, is Leverancier steeds de organisator of vervoerder in de
zin van de EG-Transportverordening (nr. 1/2005) en draagt ook uit dien hoofde
zorg voor de voor het transport noodzakelijke gegevens en documenten.
4.6 Indien Leverancier juridisch of feitelijk niet de organisator of vervoerder is of kan
zijn, is Afnemer de organisator of vervoerder. Indien Veehandelaar dat wenst, is
Leverancier gehouden niet Veehandelaar maar rechtstreeks diens Afnemer aan te
spreken voor schade tenzij de schade verwijtbaar is aan Veehandelaar. Indien
vaststaat dat Veehandelaar de organisator of vervoerder is, vrijwaart Leverancier –
behoudens opzet of grove roekloosheid van Veehandelaar – Veehandelaar voor alle
schade en aanspraken zoals boetes en heffingen die derden, waaronder de
overheid, Opdrachtgever, Afnemer, op Veehandelaar mochten hebben.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Leverancier is te allen tijde gehouden keur- en weeggelden alsmede andere
verschotten en heffingen aan Veehandelaar te voldoen. Veehandelaar is gerechtigd
voorschotten in rekening te brengen.
5.2 Veehandelaar heeft het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien
sprake is van mogelijke tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan
de zijde van Leverancier. Daaronder vallen niet uitsluitend gebreken aan de
geleverde dieren of het vermoeden dat die gebreken bestaan, niet tijdige levering
en onjuistheden in de facturen van Leverancier.
5.3 Veehandelaar voldoet de facturen van Leverancier in contanten of per bank zulks
ter keuze van Veehandelaar en uiterlijk binnen dertig dagen na uitvoering van de
vereenkomst.
5.4 Veehandelaar is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van de aan Leverancier
verschuldigde bedragen met vorderingen van Veehandelaar op Leverancier,
ongeacht de aard of opeisbaarheid daarvan.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Veehandelaar onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst
tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander
niet al is begrepen in het vermelde in het eerste lid, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, arbeidsconflicten, transportmoeilijkheden,
transportverboden, dierziektencrises en naar aanleiding daarvan getroffen
overheidsmaatregelen zoals handels- en vervoersbeperkingen, brand, ziekte van
Veehandelaar of bij Veehandelaar werkzame personen en andere storingen in het
bedrijf van Veehandelaar of dat van de Opdrachtgever of leveranciers van
Veehandelaar.
6.3 Bij overmacht heeft Veehandelaar de mogelijkheid om de termijn van levering met
de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet
uitgevoerd, te ontbinden. Indien de overmacht nadat dertig dagen zijn verstreken
nog voortduurt, heeft ook Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden is Veehandelaar niet gehouden tot
voldoening van enige schadevergoeding met dien verstande dat Veehandelaar
gehouden kan zijn een voordeel dat Veehandelaar ten gevolge van de overmacht
mocht hebben genoten aan Leverancier te vergoeden.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Leverancier garandeert dat:
a. de geleverde dieren gezond zijn en vrij van ziekten, lichaamsvreemde stoffen,
verontreiniging en afwijkingen anderszins;
b. de geleverde dieren beantwoorden aan de overeenkomst, waaronder de
geschiktheid de dieren te gebruiken voor de door Veehandelaar of diens
Opdrachtgever aangegeven doeleinden;
c. hij bevoegd is over de dieren te beschikken;
d. de dieren geschikt zijn voor transport en voldoen aan de bij of krachtens de
Transportverordening gestelde eisen;
e. de dieren zijn voorzien van de van overheidswege of ketenpartners verplicht
gestelde merken en conform de toepasselijke regelgeving zijn geregistreerd;
f. de dieren zijn voorzien van de bij of krachtens de wet verplicht gestelde
transportdocumenten;
g. hij – niet alleen bij de totstandkoming van de overeenkomst maar ook tot aan
de levering – volledige en juiste (voedselketen)informatie aan Veehandelaar
verschaft over de geleverde dieren, in het bijzonder de meest recente
veterinaire positie van de dieren, waaronder gegevens omtrent keuringen,
drachtigheidsstatus, weging en inentingen alsmede veterinaire rapportages en
veterinaire historie en daarnaast de veterinaire status van de bedrijven en
locaties zoals het oorsprongbedrijf waar die dieren hebben verbleven
waaronder bedrijfscertificaten en gezondheidsverklaringen;
h. de dieren voldoen aan overige wettelijke eisen.
7.2 Indien een dier meer dan de gebruikelijke kosten veroorzaakt zoals kosten voor
extra voeding, medicijnen of destructie, komen die kosten voor rekening van
Leverancier.
7.3 Leverancier is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim,
indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen vermeld in het eerste
lid. Artikel 10.3 is van toepassing. Leverancier vrijwaart Veehandelaar voor boetes,
heffingen, administratiekosten, leges, claims van Afnemer, Opdrachtgever en
derden en andere kosten die Veehandelaar maakt ten gevolge van het niet
nakomen van de verplichtingen van Leverancier zoals vermeld in het eerste lid.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. verrichte werkzaamheden, voor zover de wet zulks toestaat en behoudens
grove roekeloosheid of opzet van Veehandelaar;
b. fouten of gebreken in of ten gevolge van door derden of Leverancier ter
beschikking gestelde gegevens of verstrekte adviezen;
c. vertraging in de afgifte van de dieren voor zover die in de risicosfeer van de
Veehandelaar ligt.

8.2 Veehandelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder
ook begrepen stagnatie in de productie van het bedrijf van Leverancier of derden.
8.3 In gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Veehandelaar desalniettemin
vaststaat, is aansprakelijkheid van Veehandelaar beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Veehandelaar terzake de schade zal uitkeren.
Als de verzekeraar niets uitkeert, wordt – onverminderd de verplichting van
Afnemer tot betaling van de koopsom – de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag van de koopsom die voor dat dier of de betreffende dieren, in rekening
is gebracht.
8.4 Elke aanspraak jegens Veehandelaar vervalt na ommekomst van een jaar na de
dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend
kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9 – Gebreken

9.1 Indien Veehandelaar, diens Opdrachtgever of een keuringsinstantie constateert dat
aan de verkochte dieren een of meerdere gebreken kleven, is Leverancier op
eerste verzoek van Veehandelaar, verplicht ter keuze van Veehandelaar, hetzij
vervangende dieren te leveren hetzij de koopprijs te restitueren, een en ander
onverminderd het recht van Veehandelaar op vergoeding van schade.
9.2 Gebreken die zich tot en met vier weken na de levering hebben geopenbaard,
worden vermoed ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig te zijn
geweest. Leverancier is bevoegd binnen uiterlijk twee maanden na de levering, op
zijn kosten het bewijsvermoeden beslissend te weerleggen: indien Leverancier niet
of niet tijdig dit sluitend tegenbewijs levert, staat tussen partijen vast dat de
gebreken reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aanwezig zijn
geweest. Bij protocol kan van de in de eerste en tweede volzin bedoelde termijnen
worden afgeweken.
9.3 Ten aanzien van gebreken die zich na vier weken na de levering hebben
geopenbaard, kunnen – in afwijking van het bepaalde in artikel 13 – Leverancier
en Veehandelaar overeenkomen samen een onafhankelijk deskundige aan te
wijzen die een bindend oordeel uitspreekt over:
a. het tijdstip van het ontstaan van het gebrek;
b. de vraag of het gebrek ten tijde van de levering kon worden ontdekt;
c. de omvang van de schade;
d. de bijdrageplicht van Leverancier in de vergoeding van de schade.
9.4 Ten aanzien van gebreken op het vlak van de diergezondheid zoals bij dierziekten
of een vermoeden daarvan wordt gehandeld conform daartoe door VLN
vastgestelde protocollen. Indien een partij niet conform het toepasselijke protocol
handelt, is deze partij in beginsel aansprakelijk voor de schade die partijen lijden
ten gevolge van het gebrek.
9.5 Bij overschrijding van de in dit artikel of krachtens dit artikel in protocollen gestelde termijnen of bij verwerking van de geleverde dieren vervallen
de rechten van Leverancier bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en verzuim

10.1 Indien Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen,
die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor
gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van
betaling van Leverancier of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is
Veehandelaar, onverminderd het bepaalde in het derde lid, gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel
de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst,
alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
10.3 Indien Leverancier in verzuim is geraakt, is Veehandelaar bevoegd tot uitoefening
van de rechten die de wet hem toekent zoals ontbinding van de overeenkomst,
recht op vervanging van de dieren die niet aan de eisen beantwoorden, recht op
teruggave van de koopprijs, een en ander onverminderd de plicht van Leverancier
om Veehandelaar schadeloos te stellen en ook de gederfde winst van
Veehandelaar te vergoeden. Veehandelaar is gerechtigd geleverde dieren te gelde
maken.

Artikel 11 – Relatie Opdrachtgever en Veehandelaar bij opdracht tot aankoop

Indien Opdrachtgever tevens Leverancier is van Veehandelaar gelden de volgende
bedingen:
a. Veehandelaar spant zich naar zijn beste vermogen in om de opdracht van
Opdrachtgever uit te voeren doch garandeert daarbij geen resultaat;
b. Veehandelaar is vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert. De toepassing van de
artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten;

c. Opdrachtgever is aan Veehandelaar een vergoeding verschuldigd voor diens agro-
dienstverlenende werkzaamheden. Veehandelaar is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen;
d. Facturen opgesteld door Opdrachtgever of derden behoeven schriftelijke
instemming van Veehandelaar.

Artikel 12 – Inkoop- en verkoopvoorwaarden VLN: conflictregel

12.1 Indien Leverancier de verkoopvoorwaarden van VLN hanteert, zijn tussen partijen
die verkoopvoorwaarden van toepassing met dien verstande dat:
a. bij gebreken aan vee of schade anderszins, de benadeelde partij gehouden is,
indien de andere partij dat wenst en onverminderd het bepaalde in het tweede
en derde lid, niet de andere partij maar rechtstreeks diens handelsrelatie zoals
Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van
eindgebruiker aan te spreken tenzij de schade verwijtbaar is aan de andere
partij zelf;
b. de andere partij, voor zover hij daardoor niet in een juridisch nadeliger positie
komt te verkeren, gehouden is medewerking te verlenen aan acties zoals
medewerking aan een overdracht van de contractuele rechten en plichten van
de benadeelde partij, die erop zijn gericht diens schade rechtstreeks te
verhalen op de handelsrelatie van de andere partij zoals diens Leverancier in de zin van de producent van vee of Afnemer in de zin van
eindgebruiker.
12.2 Partijen zijn gehouden eerst met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
12.3 Bij gebreken aan vee of schade anderszins zijn partijen steeds gehouden elkaar te
informeren over acties die zij van plan zijn jegens derden, in het bijzonder relaties
van partijen, te ondernemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en arbitraal beding

13.1 Op alle door de Veehandelaar gesloten overeenkomsten zijn de binnen de veehandel
geldende ongeschreven en geschreven normen en voor het overige het Nederlandse
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig blijken, wordt de
overeenkomst zoveel mogelijk naar haar strekking uitgelegd.
13.3 Partijen onderwerpen alle geschillen waaronder ook begrepen transportgeschillen
die voortvloeien uit tussen hen bestaande of toekomstige rechtsbetrekkingen aan
arbitrage conform de door de Stichting voor Veearbitrage daartoe vastgestelde
reglementen.

Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Stichting voor
Veearbitrage, gevestigd te ’s-Gravenhage, postadres De Panoven 27d (4191 GW)
te Geldermalsen, www.veearbitrage.nl.

Vertrouwen is goed, vastleggen is beter. Het schriftelijk vastleggen van afspraken biedt zowel de koper als de verkoper vertrouwen en voorkomt misverstanden bij het afhandelen van een transactie. De Algemene voorwaarden voor de veehandel bieden daarbij ondersteuning.

De inkoop- en verkoopvoorwaarden zijn op 17 augustus 2020 onder nummer 39/2020 gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag.
De voorwaarden zijn in het Nederlands, Engels en Duits.

Wie zijn wij?

Veehandel Schaapman is gevestigd in het Drentse Nijeveen. Sinds 2006 vanaf een nieuwe locatie van waaruit wij beschikken over vele mogelijkheden om aan al uw wensen te voldoen.

Zo voeren wij transport uit in eigen beheer, leveren wij dagelijks slachtvee aan slachterijen in Nederland, en kunnen wij d.m.v. een erkende opvangcentrum uw nuchtere kalveren beter tot waarde brengen.

Al 4 generaties lang is de familie Schaapman actief in de veehandel. In de beginjaren vanuit Zwartsluis, en later vanuit Nijeveen. Mede dankzij onze kennis van vee, de correcte en nette afhandeling, en het plezier dat wij beleven in ons vak is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is: een modern veehandelsbedrijf van bovengemiddelde grootte dat er alles voor doet om uw vee op de juiste bestemming te krijgen!

De jarenlange samenwerking met onze leveranciers is voor ons zeer belangrijk. Maar wij blijven geïnteresseerd in nieuwe contacten met betrouwbare leveranciers. Ook voor uw bedrijf kunnen wij een meerwaarde creëren.

Wij zijn Lid van Vee-& Logistiek Nederland

Veehandel

Wij van veehandel Schaapman doen er alles aan om voor u de betrouwbare partner te zijn die u zoekt.

Voor zowel u als voor ons zijn onder andere belangrijk een vlotte afname, een correcte en snelle financiële afwikkeling.

Ook zijn wij SKAL gecertificeerd voor het verhandelen van biologische runderen.

Kalveren

Via het verzamelcentrum verhandelen wij nuchtere kalveren (Nuka’s) door heel Nederland.

Hiervoor worden dagelijks kalveren ingekocht bij veehouders en handelaren, worden deze iedere maandag en donderdag opgehaald, en worden ze snel en vakkundig op de juiste plaats gebracht.

Veevervoer

Onze bedrijfsfilosofie is om zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren. Zo ook het veevervoer wat komt kijken bij alle in- en verkoop van vee die wij doen.
Hiervoor beschikken wij over ons eigen wagenpark. Zie galerij

Voor ieder vervoer de juiste oplossing. we beschikken over de juiste certificering voor het transport van vee, en ons complete wagen / trailer park is hiervoor gekeurd.

Fok- & Gebruiksvee

Voor de aan en verkoop van fok- & gebruiksvee, zoals melkkoeien, dekstieren, vaarskalveren, en vee bestemd voor de mesterij bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor onze afnemers kopen wij deze dieren regelmatig in, en worden deze voor beide partijen juist tot waarde gebracht.

Slachtvee

Dagelijks zijn wij op zoek naar slachtkoeien / stieren voor onze afnemers. De dieren worden in erkende slachthuizen verwerkt, en worden correct tot waarde gebracht via het SEUROP systeem

Exportvee

Regelmatig zijn wij voor onze buitenlandse contacten opzoek naar vaarzen, voor de melkveehouderij buiten Nederland.

De vaarzen worden door ons zelf, of samen met de afnemer geselecteerd op de melkveebedrijven, waarna ze vlot worden opgehaald om naar de exportstal vervoerd te worden.

Schapen en Lammeren

Wekelijks verwaarden wij schapen en lammeren.

Voor ieder dier word door ons een passende afnemer gezocht.

Wij zijn lid en aangesloten bij Vee-& Logistiek Nederland

Uw Vee op de juiste bestemming!

× App ons!